Banner
โครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการเพชรล้านนา เป็นการสอบคัดเลือกประเภทบุคคล โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 5 สาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ (ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือก กลุ่มสาระวิชาละไม่เกิน 5 คน นักเรียน 1 คน สามารถสมัครเข้าร่วมคัดเลือกได้เพียง 1 กลุ่มสาระวิชาเท่านั้น

...
ระดับประถมศึกษา
...
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
...
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทการแข่งขัน

การสอบแข่งขันชิงรางวัลทุนการศึกษาในโครงการเพชรล้านนา (แยกการแข่งขันตามจังหวัด) เป็นการสอบคัดเลือกประเภทบุคคล โดยสถานศึกษาทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันแยกตามสาระการเรียนรู้ 5 คนต่อระดับชั้นการศึกษา และให้มีผู้บริหารสถานศึกษารับรองข้อมูลของนักเรียน ในการสอบแข่งขันชิงรางวัลทุนการศึกษา ได้แบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
  1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ใน ปี พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนทุกสังกัดใน 8 จังหวัดภาคเหนือที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 3.00 ขึ้นไป
  2. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน และเป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองความประพฤติ