Banner

สรุปข้อมูลจำนวนผู้สมัครสอบโครงการเพชรล้านนา ปี พ.ศ. 2566

จังหวัดเชียงราย

ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) 96 92 99 77 85 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ม.1 - ม.3) 50 50 40 43 46 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 31 - 35 31 39 26 33 44

จังหวัดเชียงใหม่

ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) 21 22 16 23 21 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ม.1 - ม.3) 19 10 16 5 13 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 15 - 8 2 6 6 7 7

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) 5 5 5 5 5 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ม.1 - ม.3) 5 4 1 0 3 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 7 - 2 1 5 0 3 6

จังหวัดลำพูน

ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) 19 22 21 15 19 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ม.1 - ม.3) 8 15 8 10 12 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 1 - 1 0 5 1 1 1

จังหวัดลำปาง

ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) 14 16 11 11 11 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ม.1 - ม.3) 20 20 16 5 24 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 18 - 23 12 28 18 10 27

จังหวัดแพร่

ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) 45 42 41 38 43 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ม.1 - ม.3) 15 15 12 4 11 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 10 - 8 8 13 8 15 10

จังหวัดน่าน

ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) 42 40 37 26 43 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ม.1 - ม.3) 30 28 35 26 35 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 30 - 37 31 40 25 29 34

จังหวัดพะเยา

ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) 75 64 61 58 57 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ม.1 - ม.3) 37 36 37 27 33 - - -
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 38 - 28 18 24 24 22 28