โครงการเพชรล้านนา ปี พ.ศ. 2566
พระภาวนารัตนญาณ วิ. (อริยชาติ อริยจิตโต)

โครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566

พระภาวนารัตนญาณ วิ. (อริยชาติ อริยจิตโต) วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
wrapkit
wrapkit
ทุนการศึกษาเพชรล้านนา

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ประเภท ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับชมเชย
เพชรล้านนาคณิตศาสตร์ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๗,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๓,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาวิทยาศาสตร์ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๗,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๓,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาภาษาอังกฤษ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๗,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๓,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาพระพุทธศาสนา ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๗,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๓,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาภาษาไทย ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๗,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๓,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

ประเภท ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับชมเชย
เพชรล้านนาคณิตศาสตร์ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๔,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาวิทยาศาสตร์ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๔,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาภาษาอังกฤษ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๔,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาพระพุทธศาสนา ๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๔,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาภาษาไทย ๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๔,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

ประเภท ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับชมเชย
เพชรล้านนาคณิตศาสตร์ ๓๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาวิทยาศาสตร์ ๓๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาภาษาอังกฤษ ๓๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาพระพุทธศาสนา ๓๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาภาษาไทย ๓๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาฟิสิกส์ ๓๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาเคมี ๓๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรล้านนาชีววิทยา ๓๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๕ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
ทุนการศึกษาเพชรจังหวัด
ประเภท ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เพชรจังหวัดคณิตศาสตร์ ๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรจังหวัดวิทยาศาสตร์ ๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
-
เพชรจังหวัดภาษาอังกฤษ ๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรจังหวัดพระพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรจังหวัดภาษาไทย ๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรจังหวัดฟิสิกส์ - - ๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรจังหวัดเคมี - - ๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
เพชรจังหวัดชีววิทยา - - ๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร
วัตถุประสงค์ของโครงการเพชรล้านนา
  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักเรียน/เยาวชนของชาติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถและทักษะการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคตได้
  2. เพื่อคัดเลือกนักเรียน/เยาวชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ ที่กำหนด เพื่อให้ได้รับรางวัลเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาและการดำรงชีวิตของนักเรียน/เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก ตลอดจนครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
  3. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างขวัญและกำลังใจ แก่นักเรียน/เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลภายใต้โครงการเพชรล้านนา ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต)
  4. เพื่อต่อยอดการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพชรล้านนาและขยายโอกาสโครงการนี้ให้กับนักเรียน/เยาวชนให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัด